/themes/plugins/font-awesome5/css/all.min.css
Menu główne
Przydatne informacje
Kupić
Sprzedać
Przydatne linki
Potrzebujesz pomocy ?
Dzień dobry, wprowadź swoje hasło
  Zamieść ogłoszenie
Moja strefa
Zaloguj się
Jesteś pierwszy raz na tej stronie?

Ogólne warunki sprzedaży

Obowiązujące Ogólne Warunki Sprzedaży mają na celu określenie warunków, na których firma VIA MOBILIS, SAS o kapitale 55 000 €, zarejestrowana pod numerem B 408 901 916 w Rejestrze Handlowym w Mirecourt i której siedziba znajduje się w Le Moulin Collot, 88 500 Ambacourt Francja, edytor stron www.via-mobilis.pl, www.europa-ciezarowki.pl, www.europa-maszyny.pl, www.europa-widlowe.pl, www.europa-rolnicze.pl, udostępnia internaucie płatną usługę zamieszczania ogłoszeń drobnych ( określanych później jako “ Usługę “) w celu publikacji ich na stronach.
1. Akceptacja Ogólnych Warunków Sprzedaży
Usługa jest zaproponowana internaucie, pod warunkiem akceptacji obecnych Warunków Sprzedaży. Internauta deklaruje i uznaje, że zapoznał się z obecnymi Warunkami Sprzedaży. Sam fakt użycia serwisu oznacza akceptację obecnych Warunków Sprzedaży. Usługa jest wyłącznie zarezerwowana dla osób posiadających zdolność prawną i zdolnych do podpisywania umów według prawa francuskiego. VIA MOBILIS może modyfikować obecne Warunki Ogólne Sprzedaży w każdym momencie publikując zmiany w jak najkrótszym przedziale czasowym na każdej stronie. Użytkownik serwisu jest zobowiązany do regularnego konsultowania ostatniej wersji Warunków Sprzedaży obecnych na stronie. Internauta zobowiązuje się każdorazowo akceptować aktualną wersję warunków łącząc się z serwisem. Jednocześnie, w przypadku modyfikacji Ogólnych Warunków Sprzedaży, za ważną uznaje się wersję obowiązującą w momencie podpisania umowy. Internauta jest proszony więc o zachowanie wersji Ogólnych Warunków Sprzedaży dostępnych w dniu podpisania umowy. W przypadku nie przestrzegania przez internautę obecnych Warunków Sprzedaży, VIA MOBILIS ma prawo odmówić mu dostępu do Usługi.
Warunki Ogólne Sprzedaży zostały uaktualnione 05/06/2018. Ta edycja anuluje i zastępuje wcześniejsze wersje.
2. Opis usług
Usługa polega na umożliwieniu internaucie zamieszczania płatnych ogłoszeń drobnych, które zostaną opublikowane na stronach zarządzanych przez VIA MOBILIS.
3. Zamieszczanie ogłoszeń i długość trwania Usługi
3.1. Ogłoszenia są redagowane przez użytkowników Usługi. Aby uniknąć ewentualnych sporów i zastrzeżeń, VIA MOBILIS prosi internautę o dokładną weryfikację ogłoszenia po pierwszej publikacji.
3.2. Internauta może zamieścić ogłoszenie wypełniając i zatwierdzając formularz dostępny na naszych stronach. Zatwierdzenie formularza powoduje natychmiastowe rozpatrzenie.
3.3. Zwracamy uwagę internaucie, że każde ogłoszenie zamieszczone i zatwierdzone nie może zostać wycofane z serwisu.
3.4. Długość trwania Usługi
Abonament: ogłoszenie pozostaje na stronie przez czas określony w abonamencie, tak długo aż nie zostanie usunięte przez internautę. Internauta posiada ciągły dostęp do swojego konta klienta i może w usunąć ogłoszenie w dowolnym momencie. Publikacja pojedyncza: ogłoszenie pozostaje na stronie przez okres 30 dni. Internauta posiada ciągły dostęp do swojego konta klienta i może usunąć ogłoszenie.
Opłata za ogłoszenie jest ważna przez co najmniej 30 dni publikacji, nawet jeśli ogłoszenie zostało usunięte w tym okresie.
3.5. Modyfikacja ogłoszenia
Podczas publikacji ogłoszenia, internauta może je edytować on-line.
4. Zobowiązania internauty
Internauta zobowiązuje się do precyzyjnego opisu pojazdu, który chce sprzedać. W przypadku sprzedaży pojazdu w czasie publikacji ogłoszenia, internauta zobowiązuje się do jego usunięcia ze strony. Internauta zobowiązuje się również do tego, że zamieszczone informacje nie są fałszywe, – nie są oszustwem i nie dotyczą produktów kradzionych lub sfałszowanych – nie naruszają praw autorskich, patentowych, własności marek, tajemnic produkcji, innych praw własności intelektualnej i prawa ujawniania lub prywatności osób trzecich – nie naruszają żadnego prawa lub regulacji (włączając te dotyczące kontroli eksportu, ochrony konsumentów, nieuczciwej konkurencji, dyskryminacji lub nieprawdziwej reklamy).
5. Odpowiedzialność
Ogłoszenia opublikowane są edytowane i zamieszczane na wyłączną odpowiedzialność ich autorów. VIA MOBILIS nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i ważność tych ogłoszeń.
Tekst ogłoszeń jest publikowany na odpowiedzialność internauty. Strony VIA MOBILIS są wyłącznie platformą ogłoszeń drobnych. Użytkownik angażuje się wynagrodzić VIA MOBILIS za szkody poniesione z tego tytułu. VIA MOBILIS nie interweniuje w żadnym wypadku w transakcje między kupującym, a sprzedającym.
VIA MOBILIS w żaden sposób nie kontroluje jakości, bezpieczeństwa, prawdziwości ogłoszeń zamieszczonych na stronie, ani nad zdolnością do sprzedaży produktów lub usług przez sprzedawcę lub zdolności do uregulowania angażowanych sum przez kupującego. VIA MOBILIS rezerwuje sobie prawo do odmówienia bez sprecyzowania motywów, ogłoszenia, którego natura, tekst lub prezentacja są przeciwstawne interesom moralnym lub handlowym, bez obligacji zwrotu zaangażowanych sum. Użytkownik angażuje się zagwarantować, wynagrodzić szkody i zwrócić sumę firmie VIA MOBILIS jeśli jej odpowiedzialność zostanie zaangażowana w jakikolwiek sposób: szkoda, skarga, odpowiedzialność przez osobę trzecią i wynikającą z naruszenia reguł sprecyzowanych w obecnych Warunkach Sprzedaży.
6. Ograniczenie odpowiedzialności
VIA MOBILIS dołoży wszelkich starań, aby serwis ogłoszeń drobnych był dostępny nieprzerwanie. Firma ma obowiązek nieprzerwanego działania, nie może jednak zagwarantować nieprzerwanego funkcjonowania serwisu. Z tego tytułu, odpowiedzialność VIA MOBILIS nie będzie mogła zostać pociągnięta do odpowiedzialności z tytułu zaistniałych błędów lub szkód (koszty, utracone korzyści, utrata danych, szkód pośrednich lub bezpośrednich), które mogą powstać podczas używania serwisu przez użytkownika lub w wyniku braku dostępu do serwisu. VIA MOBILIS nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, w przypadku transakcji, które podlegają warunkom sprecyzowanym w Kodeksie Cywilnym ( art. 1641 i kolejne). Tym samym, VIA MOBILIS nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności z powodu wszystkich niedogodności i szkód wynikających z użytkowania Internetu np. przerwanie serwisu, obecność wirusa informatycznego lub czynniki zewnętrzne.
7. Ceny i Płatności
Cena zamieszczania ogłoszeń jest komunikowana na każdej stronie wraz ze stawką VAT.
Płatność jest wykonywana w całości. VIA MOBILIS nie udziela zaliczek dla tych płatności i dla tych wykonanych z wcześniejszą datą. Cena abonamentu jest fakturowana według wyceny VIA MOBILIS i podpisanej przez internautę. VIA MOBILIS zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie. W takim przypadku użytkownik serwisu zostanie poinformowany o tym fakcie drogą mailową w terminie 1 miesiąca do daty sporządzania jego faktury, uwzględniającej nowe stawki, co będzie oznaczało wypowiedzenie poprzedniego zamówienia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Po upływie miesiąca, użytkownik będzie korzystał z serwisu na podstawie nowych stawek.
Wycena jest ważna dwa tygodnie od daty jej otrzymania. Płatność faktury odbywa się po jej otrzymaniu za wyjątkiem specjalnych dyspozycji sprecyzowanych w umowie. W przypadku odrzucenia płatności, zostaną naliczone koszty tego odrzucenia na internautę przez VIA MOBILIS. W przypadku opóźnienia płatności, zgodnie z art. L 441-6 Kodu Handlowego, zostanie naliczone wynagrodzenie szkód i strat równe trzy razy stawce legalnej jak również odszkodowanie ryczałtowe w wysokości 40 euro. Użytkownik może wybrać sposób płatności w przypadku podpisania abonamentu naszych usług. – Płatność Kartą płatniczą: płatność za Twoje ogłoszenie jest wykonywana na bezpiecznej stronie internetowej naszych partnerów: Credit Mutuel i Payment Services Ingenico; – Płatność przez Paypal : faktura zostaje wystawiona od razu po wykonaniu płatności. – Płatność Przelewem
Wpisanie numeru karty płatniczej i ostateczne zatwierdzenie zamówienia będą uznane za wiążące zamówienie zgodnie z przepisami z dnia 13 marca 2000 i będą podstawą do reklamacji zaangażowanych sum pieniężnych. To zatwierdzenie jest równoznaczne z podpisem i akceptacją operacji wykonywanych na stronie.
Natomiast, w przypadku użycia karty przez osoby nieupoważnione, klient jest proszony, od momentu zauważenia oszustwa, o kontakt z obsługą klienta VIA MOBILIS telefonując pod numer +33.329.367.983. Rejestry danych, zachowane w systemach informatycznych VIA MOBILISw zachowanych warunkach bezpieczeństwa, będą uznane za dowody komunikacji, zamówień i płatności między stronami umowy. Jest oczywiste, że bez ewidentnego błędu ze strony VIA MOBILIS, dane przechowane w systemie informacji VIA MOBILIS mają większą wartość dowodową w stosunku do zamówień realizowanych przez internaute. Dane na supporcie informatycznym lub elektronicznym są ważnymi dowodami i jako takie , są przyjmowalne w takich samych warunkach i z równoznaczną siłą co każdy edytowany, otrzymany i przechowywany dokument pisemny. Archiwizacja zamówień i faktur jest wykonywana na stabilnym i długotrwałym suporcie aby, zgodnie z artykułem 1348 Prawa Cywilnego, były one wiernymi kopiami dokumentu oryginalnego.
8. Kredyty
Internauta ma możliwość zakupu kredytów dla wykorzystania opcji optymizujących jak również dla publikacji ogłoszeń. Każdy kredyt jest ważny przez 12 miesięcy. Przy każdym zakupie pakietu kredytów ten okres ważności zostaje automatycznie przedłużony do 12 miesięcy. W żadnym wypadku internauta nie może domagać się zwrotu kosztów zakupu kredytów.
9. Abonament
Abonament usług VIA MOBILISjest miesięczny. Jest on automatycznie przedłużany. Internauta może zrezygnować z abonamentu w każdym momencie wysyłając list polecony z potwierdzeniem odbioru na adres : VIA MOBILIS, Le Moulin Collot 88 500 AMBACOURT Francja. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 60 dni i jest liczony od momentu otrzymania listu poleconego przez VIA MOBILIS.
10. Banery reklamowe
Użytkownik portalu może wynająć spoty reklamowe na stronach VIA MOBILIS na czas określony w kosztorysie przygotowanym dla danej kampanii reklamowej. Baner reklamowy zostanie udostępniony w sieci po uiszczeniu zapłaty za wystawioną fakturę. O ile nie określono inaczej w umowie, banery reklamowe przygotowane przez VIA MOBILIS dla klienta, który jest nadawcą reklamy, pozostają własnością VIA MOBILIS i nie mogą zostać użyte w innym celu, niż kampania reklamowa.
11. Dane personalne
Dane osobowe o które jest proszony internauta na stronie nie będą użyte przez firmę VIA MOBILIS do celów handlowych. VIA MOBILIS angażuje się nie komunikować ich innym osobom. Internauta jest informowany iż automatyczne przetwarzanie informacji zostało zadeklarowane do CNILU pod numerem 1200686 z datą 26/10/2006. Zgodnie z prawem z dnia 6 stycznia 1978 modyfikowanym, internauta dysponuje prawem dostępu, opozycji i rektyfikacji danych jego dotyczących, bezpośrednio przez internet lub drogą pocztową pisząc na adres VIA MOBILIS, : Le Moulin Collot – 88500 AMBACOURT, lub wysyłając maila na adres : info@via-mobilis.pl.
Aby dowiedzieć się więcej o sposobie gromadzenia danych i ich przetwarzaniu przez VIA MOBILIS, wejdź na stronę „Polityka poufności”.
12. Siła wyższa
Odpowiedzialność jednej lub drugiej partii nie będzie mogła zostać zaangażowana jeśli wykonanie zamówienia jest opóźnione lub niemożliwe z powodu siły wyższej, z powodu elementów zewnętrznych takich jak konflikty socjalne, interwencje wojskowe, katastrofy naturalne, pożary, powodzie, przerwania sieci telekomunikacyjnych lub sieci elektrycznej.
13.Prawa autorskie
Klient upoważnia VIA MOBILIS, w ramach swojej komunikacji i reklamy do używania swoich znaków towarowych (logo, zdjęcia w ogłoszeniach, szata graficzna) z wyjątkiem przeciwnej informacji przesłanej listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub klauzuli zamieszczonej w umowie i zgodnej z dyspozycjami dotyczącymi praw autorskich.
14. Własność intelektualna
Wszystkie elementy stron VIA MOBILIS, wizualne lub dźwiękowe, włączając technologie ukryte, są chronione prawami autorskimi, markowymi i patentowymi. Są one ekskluzywną własnością VIA MOBILIS.Internauta dysponujący własną stroną internetową i który chce umieścić, dla użytku własnego, na swojej stronie link bezpośredni odsyłający do stron VIA MOBILIS, musi poprosić wcześniej pisemnie o zgodę. W każdym przypadku, każdy z linków nieupoważnionych, będzie usunięty za zwyczajną prośbą VIA MOBILIS.
15. Długość
Te warunki sprzedaży są ważne przez cały okres ważności usług oferowanych przez VIA MOBILIS.
16. Poufność
VIA MOBILIS robi wszystko aby zachować poufność i bezpieczeństwo danych przesyłanych przez internet. Z tego powodu, strony internetowe używają bezpiecznego modułu płatności typu SSL (Secure Socket Layer).
17. Rozporządzenia różne
Każda reklamacja lub kontestacja musi zostać przekazana pisemnie na adres : VIA MOBILIS – Le moulin Collot – 88500 Ambacourt Umowa podlega prawu francuskiemu. W przypadku nieporozumienia dotyczącego interpretacji lub wykonania umowy, obie partie poszukają, przed każdą akcją prawną, ugody. Jeśli rozwiązanie ugodowe nie będzie możliwe w przeciągu 1 miesiąca, jedyną instytucją mogącą rozwiązać konflikt będzie Sąd Handlowy w Epinal.
Jeśli klient jest osobą fizyczną, sąd kompetentny będzie ten w miejscu zamieszkania danej osoby.
Partie angażują się podać poprawny adres zamieszkania na zamówieniach użytkownika i na stronie internetowej dostawcy usług. Zaden późniejszy dokument, żadna modyfikacja umowy jakakolwiek będzie jej forma nie będzie ważna bez przesłania pisemnej wersji poprawionej z podpisami obu stron i datami.
Jeśli któraś ze stypulacji obecnej umowy okazuje się nieważna prawnie lub zostaje unieważniona przez organ prawny˛, będzie uważana za niepisemną ale nie będzie anulować całości kontraktu i nie będzie wpływać na ważność dyspozycji. Jeśli jedna ze stron nie wywiąże się z którejkolwiek z klauzuli w umowie, na stałe lub czasowo, nie będzie to równoznaczne z anulacją danej klauzuli.
18. Informacje o firmie
VIA MOBILIS E-mail : info@via-mobilis.pl Tel : +33.3.29.36.79.83 Fax : +33.3.29.37.09.09 Siedziba firmy VIA MOBILIS Le moulin Collot 88500 Ambacourt FRANCJA R.C. Mirecourt B 408 901 916 Kod APE 6312Z – SAS o kapitale 55 000 € – NIP: FR13408901916